PRIVACY VERKLARING

Socrowd erkende CVSO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoons gegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Socrowd houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Socrowd zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: Socrowd erkende CVSO - Kerkstraat 108- 9050 Gentbrugge - info@socrowd.be – Tel: 0468/182392

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Socrowd verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (hierna: de “Doeleinden”):

1) Deelname aan de jaarlijkse Algemene Vergadering;

2) Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

3) De online of offline verkoop van Socrowd aandelen;

4) De uitvoering van een overeenkomst.


Voor de bovenstaande Doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens aan u vragen en opslaan: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, betaalgegevens. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de Doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Socrowd baseert zich op één van de volgende rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven Doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van de toestemming. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Socrowd bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Socrowd kan uw gegevens doorgeven aan de organisatie die u via socrowd.be mee helpt financieren, i.e. de organisatie waarvoor u Socrowd aandelen aankoopt. De organisaties die via de website socrowd.be kapitaal ophalen voor de realisatie van een project, treden individueel op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van de aandeelhouders die in hun project investeren.

Een concrete en actuele lijst van alle organisaties die gebruik maken van het crowdfundingplatform socrowd.be is op te vragen via een e-mail naar info@socrowd.be. Deze actuele lijst is ook te consulteren op onze website via de link 'Alle projecten'.

Deze organisaties mogen uw persoonsgegevens zelfstandig gebruiken op basis van uw toestemming voor de onderstaande doeleinden. Socrowd is niet het contactpunt als de gebruiker zijn gegevens wenst te verwijderen van de websites, klantenbestanden, registers, nieuwsbrieven en dergelijke van organisaties die hun project via socrowd.be financieren. Hiervoor dient de gebruiker zelf contact op te nemen met de betreffende organisatie.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking,

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u rechtstreeks aan een andere partij.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wij gebruiken ook cookies

Tijdens een bezoek aan onze website worden 'cookies' op uw harde schijf geplaatst. Ze worden gebruikt om de website socrowd.be beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker.

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze cookieverklaring.

Als u de website van Socrowd consulteert, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe je cookies kunt uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze cookieverklaring.

Wijziging privacy statement

Socrowd kan zijn privacy statement wijzigen. We zullen elke wijziging aankondigen op onze website.

 

 

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in. We beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.

Leave this empty:

Om misbruik door software te voorkomen, vragen we je om de vier laatste cijfers van het hieronder vermelde telefoonnummer te noteren:

Socrowd Erkende CVSO • T +32 468 182 392 • info@socrowd.be